Skip to main content

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

https://pszymanowski.pl/sklep/

(zwany dalej „Regulaminem)

Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem URL: https://pszymanowski.pl/sklep/ prowadzonego przez adwokata Pawła Lecha Szymanowskiego, prowadzącego Kancelarię Adwokacką Paweł Lech Szymanowski w Gdańsku (80-175) przy ulicy Eugeniusza Węgrzyna 4/20, NIP 2910215916, REGON 520332900 i stanowi dokument, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ) ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 344). Przed przystąpieniem do korzystania ze sklepu każdy podmiot jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.

SPIS TREŚCI

 1. Definicje
 2. Wymagania techniczne
 3. Zamówienia
 4. Płatności
 5. Odbiór produktu
 6. Reklamacja produktu
 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. Rozstrzyganie sporów
 9. Prawa autorskie
 10. Ochrona danych osobowych
 11. Postanowienia końcowe
 12. Załączniki.
 • Paragraf 1

DEFINICJE

Ilekroć Regulamin posługuje się niniejszymi określeniami, należy je definiować w następujący sposób:

 1. Cena” – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient jest obowiązany zapłacić Sprzedawcy za Produkt;
 2. Formularz Zamówienia” – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności;
 3. Klient” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu, w szczególności zawierająca Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym Konsument i Przedsiębiorca;
 4. Konsument” – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 22¹ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 1360, zwana dalej „Kodeks Cywilny”),
 5. Produkt” – plik elektroniczny, zawierający treści tekstowe, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz. U. 2022 poz. 2509), w tym e-booki, wzory pism i umów, przeznaczony do sprzedaży w Sklepie i będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą,
 6. Przedsiębiorca” – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zgodnie z art. 43¹ Kodeksu Cywilnego, dokonująca zakupów w Sklepie w celu związanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową,
 7. Regulamin” – niniejszy regulamin sklepu,
 8. Sklep” – sklep internetowy działający pod adresem url: „https://pszymanowski.pl/sklep/”,
 9. Sprzedawca” – Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Lech Szymanowski, przy ulicy Eugeniusza Węgrzyna 4/20 w Gdańsku, (80-175 Gdańsk), NIP 2910215916, REGON 520332900,
 10. Umowa Sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu,
 11. Usługa”– usługa świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu,
 12. Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia stanowiące przyjęcie oferty Sprzedawcy zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w szczególności określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.
 • Paragraf 2

WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w aktualną wersję przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 2. Zważywszy na fakt, że Produkty są sprzedawane w formacie *pdf, *docx oraz *odt, Klient powinien posiadać programy umożliwiające obsługę wymienionych rodzajów plików.
 3. Publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klienta przez osoby nieuprawnione, dlatego Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w szczególności powinien stosować programy antywirusowe, antyszpiegowskie i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 4. Koszty spełnienia warunków technicznych niezbędnych do korzystania ze Sklepu ponosi Klient. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak spełnienia przez Klienta przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu.
 5. Sprzedawca nie gwarantuje, że przeglądanie stron Sklepu będzie odbywało się w sposób niezakłócony oraz pozbawiony wad technicznych. Klientowi nie przysługują roszczenia z tytułu niepoprawnego działania Sklepu lub jego poszczególnych funkcji.
 • Paragraf 3

ZAMÓWIENIA

 1. W Sklepie dostępne są usługi elektroniczne w postaci Produktów, które stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. 2020 poz. 287) z wyjątkiem Produktu – „Porada prawna”.
 2. Klient może składać Zamówienia za pośrednictwem Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Sklep, przed złożeniem Zamówienia, przedstawia Klientowi dokładny opisu danego Produktu i jego Cenę. Cena Produktu, widoczna na stronie Sklepu, podawana jest w złotych polskich i jest ceną brutto, zawierającą podatek VAT.
 4. Warunkiem złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu oraz potwierdzenie zaznajomienia się z polityką prywatności.
 5. Rozpoczęcie zakupu przez Klienta odbywa się poprzez dodanie Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie. Następnie złożenie Zamówienia odbywa się za pomocą Formularza Zamówienia, dostępnego na stronie Sklepu, po naciśnięciu przycisku „Przejdź do płatności” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Klient podaje co najmniej następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, ulicę, kod pocztowy, miasto, adres email i numer telefonu oraz sposób płatności.
 6. Klient po skompletowaniu całości Zamówienia i wskazaniu w koszykuformy płatności, składa Zamówienie poprzez wysłanie Formularza Zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na stronie internetowej Sklepu przycisk „Kupuję i Płacę”.
 7. Na zamówiony Produkt Sklep wystawia paragon albo FV VAT. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane podmiotu, z podaniem numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 8. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy Sprzedaży.
 9. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie przesyła na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie złożenia Zamówienia, które zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży.
 10. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia Zamówienia złożonego przez Klienta.
 11. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu lub strony internetowej Sklepu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w poszanowaniu praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 • Paragraf 4

PŁATNOŚCI

 1. W sklepie honorowane są następujące metody płatności: „przelew tradycyjny” i „przelewy za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl,” których obsługę prowadzi Przelewy24.pl – PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-198) przy ul. Pastelowej 8 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Nr KRS 0000347935, NIP: 779-236-98-87. Możliwe aktualne sposoby płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl określone są na stronie internetowej pod adresem url: https://Przelewy24.pl/
 2. Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie po zawarciu Umowy Sprzedaży.
 • Paragraf 5

ODBIÓR PRODUKTU

 1. Odbiór Produktu przez Klienta odbywa się w sposób elektroniczny i jest bezpłatny.
 2. Klient niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności, otrzyma wiadomość e-mail zawierającą link do pobrania Produktu w postaci: spakowanych w formacie .zip plików *pdf, *docx oraz *odt.
 3. Powyższe zasady odbioru nie dotyczą Produktu „Porada prawna”, co do której sposób i termin realizacji zostanie indywidualnie określony między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem wiadomości e-mail albo rozmowy telefonicznej, niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności Klienta przez Sprzedawcę.
 • Paragraf 6

REKLAMACJA PRODUKTU

 1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Produktu zgodnego z ofertą.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z ofertą, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu 2 lat od tej chwili.
 3. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, będącego Konsumentem z tytułu braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży określone są przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta będącego Przedsiębiorcą, zostaje wyłączona.
 5. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres sklep@pszymanowski.pl lub formie pisemnej listem poleconym na adres: ul. Eugeniusza Węgrzyna 4/20, 80-175 Gdańsk.
 6. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, zaleca się podanie przez Klienta w treści zgłoszenia reklamacyjnego: 1) krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, 2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu Ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, 3) danych kontaktowych składającego reklamację.
 7. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od momentu ich zgłoszenia. Nieudzielenie odpowiedzi przez Sprzedawcę w powyższym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, która przesłana została reklamacja, chyba, że Klient wybierze inną formę kontaktu.
 • Paragraf 7

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Z zastrzeżeniem § 7 ustępu 6 i 7 Regulaminu, Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem drogą mailową na adres sklep@pszymanowski.pl lub w formie pisemnej listem poleconym na adres: ul. Eugeniusza Węgrzyna 4/20, 80-175 Gdańsk. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz dodatkowo załącznik nr 1 Regulaminu. Celem wyeliminowania wątpliwości, § 7 ust. 1 -6 Regulaminu dotyczy tylko Produktu „Porada prawna”.
 2. Po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi, na trwałym nośniku, potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się wobec Umowy Sprzedaży, w wykonaniu której Sprzedawca dostarcza Produkt – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu
 6. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
 7. Po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, Konsument utraci prawo odstąpienia od umowy, przy czym Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni usługi przez Sprzedawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy w rozumieniu art. 38 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 • Paragraf 8

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sprzedawcą, a Klientem, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu.
 2. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez: złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej Online Disputes Resolution (ODR), dostępnej pod adresem: https://konsument.gov.pl/skarga-do-eck/ lub poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 • Paragraf 9

PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie Produkty sprzedawane w Sklepie, z wyjątkiem „Porada prawna”, stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych podlegając ochronie prawnej przewidzianej wobec utworów.
 2. Wszelkie prawa na dobrach niematerialnych (autorskie prawa osobiste i majątkowe oraz prawa własności intelektualnej) do Produktów, przysługują wyłącznie Sprzedawcy.
 3. Produkty zakupione przez Klienta mogą być wykorzystywane wyłącznie przez niego do użytku osobistego, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności zabrania się Klientowi powielania Produktów Sprzedawcy oraz ich odpłatnego lub nieodpłatnego zbywania lub udostępniania podmiotom trzecim.
 4. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej link do pobrania Produktu, Klientowi zostaje udzielona licencja uprawniająca go do korzystania z Produktu, w zakresie określonym w Regulaminie.
 5. Licencja zostaje udzielona Klientowi na czas nieoznaczony i ma charakter niewyłączny, niezbywalny, obejmujący prawo do korzystania z Produktu na następujących polach eksploatacji:
  1. wielokrotnego pobrania Produktu oraz jego zapisu techniką cyfrową w pamięci urządzenia;
  2. przechowywania Produktu techniką cyfrową;
  3. wydrukowania Produktu celem korzystania z niego przez Klienta na jego własny użytek.
 6. Klient nie jest uprawniony do:
 7. wprowadzania Produktu do obrotu, rozpowszechniania Produktu lub jego opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, w szczególności poprzez jego wydrukowanie, kopiowanie lub przepisanie, z zastrzeżeniem § 9 ust. 8 Regulaminu;
 8. najmu albo użyczenia Produktu bądź jego kopii;
 9. udostępniania zakupionego Produktu albo jego fragmentów.
 10. W przypadku Produktów obejmujących edytowalne wzory, Klient w ramach licencji jest uprawniony do edycji i wprowadzania zmian w Produkcie na własny użytek.
 11. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę wiadomości o działaniach Klienta lub osób trzecich naruszających prawa autorskie Sprzedawcy do Produktu, Sprzedawca będzie dochodzić przysługujących mu praw, szczególnie poprzez wystosowanie żądania zaniechania naruszeń oraz naprawienia wyrządzonej naruszeniem szkody na zasadach ogólnych.
 • Paragraf 10

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych w związku Zamówieniem jest dobrowolne, niezbędne w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca.
 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie internetowej Sklepu pod adresem url https://pszymanowski.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system Przelewy24, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności przez PayPro S.A.
 • Paragraf 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 2. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z normami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo obowiązujące normy prawne.
 3. Sprzedawca zastrzega prawo zmiany Regulaminu. Wszystkie Zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania Zamówienia przez Klienta.
 4. Regulamin stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość. Treść Regulaminu w przypadku korzystania z usług wskazanych w Regulaminie stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną.
 5. Treść Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Sklepu.
 6. Regulamin obowiązuje od 9 lipca 2023 roku.

ZAŁĄCZNIK 1. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Kancelaria Adwokacka Adwokat Paweł Lech Szymanowski, ul. Eugeniusza Węgrzyna 4/20 w Gdańsku (80-175), adres e-mail: sklep@pszymanowski.pl, tel. 724-581-952.

–  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.